Валентина Јорданова

Македонски јазик и литература

Наташа Станојевска

Македонски јазик и литература

Даниела Јовчевска Михајловска

Македонски јазик и литература

Елизабета Петрушева

Македонски јазик и литература

Виолета Станоевска

Компаративна книжевност

Весна Сретиќ Несторовска

Говорење и пишување