Луиза Тодоровска

Математика

Информатика

Мери Нинчовска

Математика

Информатика

Весна Черварова Миленковска

Математика

Алгебра

Ирена Младеновска

Математика

Линеарна алгебра со аналитичка геометрија