Луиза Тодоровска

Математика

Информатика

Мери Нинчовска

Математика

Информатика

Ирена Младеновска

Математика

Линеарна алгебра со аналитичка геометрија