Спасе Маневски

Информатика

Информатичка технологија

Програмски јазици

Луиза Тодоровска

Математика

Информатика

Мери Нинчовска

Математика

Информатика

Весна Черварова Миленковска

Математика

Алгебра

Ирена Младеновска

Математика

Линеарна алгебра со аналитичка геометрија

Ирена Караташева

Математика