Олгица Антовска

Ликовна уметност

Видое Стамевски

Музичка уметност

Бојан Велјановски

Спорт и спортски активности

Миле Трајановски

Спорт и спортски активности

Митко Зинзовски

Спорт и спортски активности