Олгица Антовска

Ликовна уметност

Видое Стамевски

Музичка уметност

Бојан Велјановски

Спорт и спортски активности

Дарко Трајановски

Спорт и спортски активности

Анета Фидановска

Спорт и спортски активности