Емилија Хаџивасилева

Англиски јазик

Викторија Качаниклиевска

Англиски јазик

Катерина Талеска

Англиски јазик

Анета Јаневска

Гермаски јазик

Александра Сиљановска

Италијански јазик

Билјана Бојковска

Латински јазик