Проектната задача е составен дел од државната матура, училишната матура и завршниот испит.

Проектната задача, како составен дел од државната и училишната матура, претставува проучување проблем што ученикот го избира од некој (некои) од наставните предмети или пошироко од образовните области.

Проектната задача, како составен дел од завршниот испит, служи за проверка на практичната оспособеност на ученикот за вршење работи од областа на струката.

Дознајте повеќе…