СУГС Гимназија „Панче Арсовски“ обезбедува клима на развој и динамика. Особено се грижи за внатрешната мотивација, како и поттикнување на иновативноста, иницијативноста, креативноста и визионерството. Интензивно се работи на поттикнување и развој на претприемничките, социјалните, комуникациските и останати животни вештини.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *