Нашата визија е да ги прошириме своите технички, просторни и човечки потенцијали и да бидеме респектабилна и привлечна за едукација, институција за идни интелектуални кадри и тоа не само на ниво на општина, туку и пошироко. Интензивно се работи на  поттикнување и развој  на претприемничките, социјалните, комуникациските и останати животни вештини.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *